Noteikumi

TavsAtbalsts.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzu, rūpīgi iepazīsties ar lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) pirms uzsāc savu dalību kopfinansēšanas platformā TavsAtbalsts.lv (turpmāk tekstā – TavsAtbalsts.lv). Šie noteikumi paredz juridiskās saistības un nosacījumus, kas attiecas uz TavsAtbalsts.lv izmantošanu. Lietojot TavsAtbalsts.lv, apmeklējot un pārlūkojot to, veicot maksājumus vai ievietojot informāciju un citus materiālus, Tu piekrīti ievērot šos Noteikumus.

Fonds “Tavs Atbalsts” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas mainīt vai papildināt šos Noteikumus, publicējot jauno Noteikumu versiju TavsAtbalsts.lv. Mēs aicinām katru TavsAtbalsts.lv lietotāju sekot Noteikumu izmaiņām.

Ja noteikumu izmaiņas lietotājam nav pieņemamas, lietotājam ir tiesības pārtraukt TavsAtbalsts.lv un tās pakalpojumu lietošanu. Turpinot izmantot TavsAtbalsts.lv, lietotājs piekrīt ievērot Noteikumus.

1. KOPSAVILKUMS 

1.1.TavsAtbalsts.lv ir interaktīva platforma, ko uztur un administrē nodibinājums “Fonds “Tavs Atbalsts”” (turpmāk tekstā – Fonds), kas paredz divu veidu lietotāju iesaisti. Fonds ir pārzinis veiktajai personas datu apstrādei platformā TavsAtbalsts.lv.

1.1.1. Pirmkārt, lietotāji – projektu autori (turpmāk tekstā – Autori) var ievietot savas projektu idejas un veidot kampaņas, lai saņemtu finansējumu vai atbalstu projektu īstenošanai veselības, vides, izglītības, sociālās atbildības, pilsētvides un citās jomās. Autori ir apstrādātāji veiktajai personas datu apstrādei Platformā TavsAtbalsts.lv.

1.1.2. Otrkārt, lietotāji, kuri vēlas ieguldīt savus līdzekļus projektu īstenošanā (turpmāk tekstā – Ieguldītāji) var atrast sev interesējošus projektus un sniegt atbalstu to īstenošanā.

1.2. Ja Noteikumos minētais vienlaikus attiecas uz Autoriem un Ieguldītājiem, tekstā minēts – Lietotājs. Lietotāji ir apstrādātāji veiktajai personas datu apstrādei Platformā TavsAtbalsts.lv.

2.TavsAtbalsts.lv DARBĪBA 

2.1. Fonds patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt TavsAtbalsts.lv  darbību jebkurā brīdī, par to informējot Lietotāju. Fonds informēs par sava lēmuma iemesliem, bet tiesības uz gala lēmumu ir tikai Fondam. Šādā gadījumā ziedojumi, kas tiks ieskaitīti un nav izlietoti projektu īstenošanai, tiks atskaitīti ziedotāju kontos.

2.2. Fonds nepieciešamības gadījumā, var uzlikt ierobežojumus noteiktām TavsAtbalsts.lv funkcijām un pakalpojumiem, vai ierobežot Lietotāja piekļuvi TavsAtbalsts.lv sadaļām bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām. 

3.LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA UN PROFILA IZVEIDOŠANA 

3.1.TavsAtbalsts.lv saturs ir apskatāms bez reģistrēšanās, tomēr tiesības izmantot TavsAtbalsts.lv pakalpojumus ir tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri piekrīt vietnes lietošanas Noteikumiem.

3.2. Reģistrējoties Lietotājs apliecina un piekrīt, ka:

3.2.1. Ir rīcībspējīga 18 gadus sasniegusi fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarots pārstāvis;
3.2.2. Reģistrācijas laikā neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.3. Lietotājs reģistrējas TavsAtbalsts.lv, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu, norādot vārdu un uzvārdu, aktīvu e-pasta adresi un izveidojot TavsAtbalsts.lv Lietotāja vārdu un paroli, vai arī Lietotājs autentificējas ar savu Facebook, Twitter, Google+, Linkedin pieeju, apstiprinot iepazīšanos ar šiem Noteikumiem.

3.4. Pēc Lietotāja reģistrācijas vietnē automātiski tiek izveidots Lietotāja profils. Reģistrējoties vietnē, lietotājam automātiski tiek piešķirts unikāls Lietotāja ID numurs un izveidots virtuālais konts. 

3.5. Pēc Lietotāja reģistrācijas automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar profila apstiprināšanas instrukciju, kurā Lietotājam tiek sniegta informācija lietotāja konta aktivizēšanai.

3.6. Fonds patur tiesības anulēt Lietotāja ID, dzēst Lietotāja profilu, ja ir aizdomas par viltus profilu un negodprātīgu rīcību.

3.7. Lietotāja profils ir personas īpašums un tikai Lietotājam ir tiesības tajā ieiet, to izmantot un mainīt. Par darbībām, kas notiek Lietotāja virtuālajā kontā ir atbildīgs Lietotājs.

3.8. Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam, organizācijas nosaukumam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

3.9. TavsAtbalsts.lv ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana un nepatiesas informācijas publicēšana. 

3.10. Lietotājs ir atbildīgs par savā profilā iekļauto personas datu tiesisku apstrādi, atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai.

3.11. Lietotāja profila izveides pamatā ir datu subjekta piekrišana.4. LIETOTĀJA PROFILA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA UN IEROBEŽOŠANA 

4.1. Lietotāja profils ir beztermiņa, tomēr TavsAtbalsts.lv ir tiesības pieteikto projektu bez brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Lietotāja profila darbību, ja tiek konstatēts TavsAtbalsts.lv Noteikumu pārkāpums.

4.2. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu profila izveidei TavsAtbalsts.lv un turpmākajai savai personas datu apstrādei, iesniedzot Fondam rakstveidā argumentētu iesniegumu uz e-pasta adresi fonds@tavsatbalsts.lv.

4.3. Fondam ir tiesības informēt valsts uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes par TavsAtbalsts.lv konstatētajiem pārkāpumiem, tai skaitā personas datu aizsardzības kontekstā.

4.4. Lietotāja profilu ir iespēja dzēst arī pēc Lietotāja pieprasījuma, kas nosūtīts uz e-pasta adresi fonds@tavsatbalsts.lv.

4.5. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā brīvprātīgi pārtraukt savu darbību vietnē. Par Lietotāja darbības un uzsāktā projekta brīvprātīgu pārtraukšanu Lietotājam ir pienākums elektroniski  informēt Fondu, rakstot uz e-pasta adresi fonds@tavsatbalsts.lv.

4.6. Lietotāja darbības pārtraukšanas gadījumā jebkuri ieguldījumi netiek atgriezti, bet tiek novirzīti citu projektu īstenošanai.

4.7.  Autora ievietotā projekta informācija pēc Lietotāja profila darbības pārtraukšanai var tikt saglabāta, lai nodrošinātu pārziņa leģitīmās intereses.

5.VIETNES LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI 

5.1. TavsAtbalsts.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem TavsAtbalsts.lv Lietotājiem informāciju, kas:

5.1.1. pārkāpj Latvijas normatīvos aktos noteikto vai ir pretvalstiska;
5.1.2. aizskar vai pārkāpj trešo personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma (autortiesības, patentu, preču zīmju u.c.) tiesības, vai personas privātumu;
5.1.3. ir nepatiesa, maldinoša, aizskaroša, krāpnieciska, apmelojoša, zaimojoša, neprecīza;
5.1.4. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
5.1.5. satur vīrusus vai citus programkodus, failus vai programmas, kas ir paredzēti, lai traucētu, radītu kaitējumu, ierobežotu vai varētu traucēt vietnes pienācīgu darbību, kā arī paredzēti, lai iegūtu nesankcionētu piekļuvi jebkurai sistēmai, datiem, parolēm vai citai personīgai informācijai;
5.1.6. ir saistīta ar azartspēlēm, loterijām, pornogrāfiju;
5.1.7. satur necenzētu valodu;
5.1.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt TavsAtbalsts.lv darbību un drošību.

5.2. Lietotājiem aizliegts vākt vai uzglabāt personas datus par citiem TavsAtbalsts.lv Lietotājiem bez pierādāmas to piekrišanas;

5.3. Autors apņemas TavsAtbalsts.lv un projekta ietvaros personas datu apstrādi veikt atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas datu apstrādi un aizsardzību. Autors ir atbildīgs par TavsAtbalsts.lv publicēto personas datu tiesiskumu (t.sk. atbilstoša tiesiskā pamatojuma nodrošināšanu, publicējamo personas datu apjoma izvērtēšanu mērķa sasniegšanai, utml.).

5.4. Lietotājs un Autors konstatējot, iespējams, personas datu aizsardzības pārkāpumu, par to nekavējoties informē Fondu, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi fonds@tavsatbalsts.lv.

6. MIJIEDARBĪBA STARP VIETNES LIETOTĀJIEM 

6.1. Lietotājs ir atbildīgs par savu komunikāciju un mijiedarbību (ieskaitot strīdus) ar citiem TavsAtbalsts.lv Lietotājiem.

6.2. Lietotājs nes pilnu atbildību par savām darbībām TavsAtbalsts.lv, tai skaitā veikto personas datu apstrādi, apņemas būt piesardzīgs un ievērot saprātīgus drošības pasākumus, izmantojot TavsAtbalsts.lv un tās pakalpojumus saskaņā ar vietnes Noteikumiem.

6.3. TavsAtbalsts.lv nav atbildīga par jebkādu nepareizu vai neprecīzu informāciju, kas publicēta vietnē vai jebkādām izmaksām, izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar vietnes izmantošanu.

6.4. TavsAtbalsts.lv nav atbildīga par Lietotāju veiktām darbībām tiešsaistē. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību un risku par TavsAtbalsts.lv izmantošanu. 

7. PROJEKTU PIETEIKŠANA 

7.1. TavsAtbalsts.lv nodrošina ērtu un vienkāršu iespēju publicēt Lietotāja projektus vietnē, ar mērķi izplatīt informāciju par šo projektu, kā arī saņemt atgriezenisko saiti no citiem Lietotājiem un saņemt ziedojumus projekta īstenošanai.

7.2. Tiesības pieteikt projektu TavsAtbalsts.lv ir tikai reģistrētiem Lietotājiem. Lietotājs pirms projekta iesniegšanas piekrīt šiem TavsAtbalsts.lv lietošanas noteikumiem.

7.3. Nepatiesas vai maldinošas informācijas publicēšana uzskatāma par vietnes Noteikumu pārkāpumu, tāpēc Fondam ir tiesības pieņemt lēmumu informāciju dzēst.

7.4.Projekta iesniegšanas soļi:

7.4.1. Piesakot projektu, ir jāaizpilda projekta pieteikuma forma, izvēloties projekta kategoriju, kurai atbilst ideja, jānorāda projekta nosaukums, nepieciešamā summa, projekta realizācijas vieta, ja projekta īstenošana ir saistīta ar konkrētu ģeogrāfisku vietu, jāuzraksta projekta kopsavilkums līdz 350 rakstu zīmēm (tukšumzīmes ieskaitot), projekta apraksts, nepieciešamā finansējuma summa vai brīvprātīgo palīgu skaits un paredzamais rezultāts.

7.4.2. TavsAtbalsts.lv komanda 3 darbdienu laikā  pārbaudīs iesniegto informāciju, vai projekts atbilst TavsAtbalsts.lv kritērijiem un noteikumiem, lai Autors būtu drošs par projekta atbilstību TavsAtbalsts.lv, paziņojot par to Autoram, nosūtot atbildi uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Projekta nosaukums, kopsavilkums un fotogrāfija tiks publicēta TavsAtbalsts.lv sadaļā PROJEKTI un ziedojumu vākšana tiks aktivizēta tad, kad panākta Autora un TavsAtbalsts.lv vienošanās par informācijas atbilstību TavsAtbalsts.lv prasībām un noslēgts sadarbības līgums. 

7.4.3. Autoram sadarbībai ar Fondu ir jānoslēdz sadarbības līgums un jāsniedz šāda informācija: Autora vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, juridiskais statuss, pamatojums, ja līdzekļi tiek vākti trešajai personai vai personu grupai, bankas rekvizīti, kurā tiks novirzīti līdzekļi veiksmīgas kampaņas rezultātā, kā arī citu sociālo tīklu pieejamo kontaktinformāciju.  

8. FINANSĒJUMA VĀKŠANA 

8.1. Lai uzsāktu finansējuma vākšanu Autoram ir jāizveido savs profils, jāiesniedz detalizēts projekta apraksts, jāpapildina pieteikums ar vizuālo materiālu un jādefinē projekta rezultāts. Lietotājs pats nosaka projektam nepieciešamo finansējuma apmēru, aprakstot visas projekta budžeta  pozīcijas un līdzekļu vākšanas kampaņas (turpmāk – kampaņa) ilgumu.

8.2. Pēc projekta publicēšanas projekta ilgums var tikt saīsināts un var tik pagarināts.  Termiņa izmaiņu nepieciešamības gadījumā Autors Fondam raksta pieteikumu, kurā norāda izmaiņu pamatojumu un nosūta uz e-pastu fonds@tavsatbalsts.lv. Fonds izvērtē katru gadījumu un pieņem lēmumu, par kuru 3 darbdienu laikā informē Autoru un noslēdz rakstisku Vienošanos. 

8.3. Kampaņas laikā Autors var savākt vairāk līdzekļu projekta īstenošanai nekā nepieciešams, tādejādi nosakot jaunus mērķus. 

8.4. Pēc kampaņas beigu termiņa, papildu ieguldījumi vairs netiks pieņemti.

8.5. Autors var piedāvāt pateicības par citu lietotāju ieguldījumiem, ko sauc par labumiem.

8.6. Ja projekts būs sasniedzis vai pārsniedzis tam nepieciešamo finansējumu, projekta statuss tiks mainīts uz “MĒRĶIS SASNIEGTS” un TavsAtbalsts.lv ar Autoru sazināsies par finansējuma pārskaitīšanas nosacījumiem un veidiem.

8.7. Projekta atbalstam saņemtais finansējums tiks apstrādāts un sagatavots pārskaitīšanai, ja kampaņas rezultātā sasniegs vai pārsniegs plānoto projekta finansējumu. 

8.8. Gadījumos, ja daļu no projekta mērķiem var sekmīgi sasniegt ar mazāku līdzekļu apjomu, Fonds atsevišķi lemj par projekta atbalstam saziedotā finansējuma apstrādi un sagatavošanu pārskatīšanai.

8.9. Finansējums tiks pārskaitīts bezskaidras naudas veidā uz projekta Autora vai atbilstošās juridiskās personas, kura to pārstāv, bankas kontu. Maksājums tiks veikts 10 darbdienu laikā pēc finansējuma pieprasījuma saņemšanas.

8.10. Fonds aktīvi iesaistās projektu kampaņā, nodrošinot projektu publicitāti un TavsAtbalsts.lv uzturēšanu. Veiksmīgi finansēta projekta gadījumā projekta Autoram jānodrošina Fondam finansējums 5% apmērā no ziedojumu summas, kas tiks novirzīts projektu publicitātes kampaņas, TavsAtbalsts.lv uzturēšanas, darbības un attīstības nodrošināšanai. Papildus 2% no ziedojuma summas jānovirza maksājumu iestādes pakalpojumu izmaksu segšanai. 

8.11. Ja projekta laikā nepieciešamais finansējums netiek savākts, tad projekta statuss tiek mainīts uz “LAIKS BEIDZIES”. 

8.12. Ja projekts nesavāc nepieciešamo projekta summu, ieguldījumi tiek novirzīti TavsAtbalsts.lv virtuālajā kontā un ir pieejami citu projektu atbalstīšanai.

8.13. Lietotājs apliecina, ka projektā savāktais finansējums tiks izlietots projektā paredzētajiem mērķiem, projekta noslēgumā iesniedzot satura un finansējuma izlietojuma atskaiti, kā arī atskaitē minēto faktu apliecinošos dokumentus.

8.14. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksu, kas saistās ar savākto līdzekļu saņemšanu un izlietošanu.

8.15. TavsAtbalsts.lv negarantē minimālo projekta ieguldītāju skaitu vai finansējuma apjomu, kā arī to, ka projekts noteikti savāks nepieciešamo finansējumu. Kampaņas veiksme ir atkarīga no Autora aktivitātes, nodrošinot projekta publicitāti un informācijas izplatību galvenokārt sociālajos tīklos un ieguldītāju intereses projektā.

9. IEGULDĪŠANA PROJEKTOS 

9.1. Ieguldītājs var atbalstīt jebkuru aktīvu projektu ar minimālo summu 5.00 euro, pārskaitot to uz TavsAtbalsts.lv virtuālo kontu. Lietotāja ieguldījuma maksimālā summa netiek ierobežota.

9.2. Ieguldītāja naudas novirzīšana projektam nepiešķir tam tiesības uz projektu un tā autortiesībām, īpašumtiesībām vai jebkādiem citiem prasījumiem vai valdījumu, kas nav piedāvāts labumos. Fonds neuzņemas atbildību par projekta labumiem, to kvalitāti vai par to piegādes jautājumiem.

9.3. Labumu piegāde un nodošana ir tikai divpusējas attiecības starp projekta autoru un ieguldītāju.

9.4. Pēc projekta mērķa sasniegšanas Fonds nodrošinās Autoru  ar nepieciešamo Ieguldītāju sniegto informāciju, kas saistīta ar labuma piegādi.

9.5. Ieguldījumi projektos nav atgūstami.

9.6. Ja Autors līdzekļus neizmanto tiem mērķiem, kādiem tie tika ieguldīti, TavsAtbalsts.lv apņemas risināt to atgūšanas procesu, bet negarantē līdzekļu atgūšanu.

9.7. Veicot ieguldījumu, ieguldītājs norāda finansējuma apjomu, kuru vēlas pārskaitīt konkrētajam projektam, nesaņemot labumus par savu ieguldījumu, vai arī izvēlas kādu no definētajām ieguldījumu summām, kas atbilst konkrētam Autora piedāvātajam labumam.

9.8. Ieguldītājs var saglabāt savu anonimitāti, atzīmējot attiecīgo lauku “Vēlos palikt anonīms”, tādā veidā Ieguldītāja vārds netiks publicēts pie projekta atbalstītājiem, bet Ieguldītājs joprojām varēs pretendēt uz piedāvātajiem labumiem, ja viņš tos būs izvēlējies.

9.9. Lai projekts saņemtu nepieciešamo/ pieteikto ieguldījuma summu, Ieguldītājam jānosedz elektroniskā maksājuma transakcijas izmaksas, kuru lielums ir atkarīgs no maksājuma veida un bankas, kuru ieguldītājs izvēlas.

9.10. Norēķinu pakalpojumus nodrošina maksājumu iestāde A/S “Swedbank”.

9.11. Veicot maksājumu, TavsAtbalsts.lv reģistrēs maksātāju, maksājuma summu un saņēmēja projektu. TavsAtbalsts.lv neuzkrāj citus maksājuma datus, to nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tādejādi garantējot maksājumu datu drošību.

9.12. Pēc transakcijas operācijas noslēgšanas Ieguldītājs saņems e-pasta apstiprinājumu par veiksmīgu vai neveiksmīgu maksājumu.

9.13. Lai arī Fonds uzrauga TavsAtbalsts.lv darbību, tomēr TavsAtbalsts.lv nav kontroles iespēju un tā neuzņemas atbildību par sekojošo:

9.13.1. kādi Lietotāji piekļūst portāla publiskajam saturam;
9.13.2. kādu informāciju iegūst Lietotājs un kādu iespaidu tā atstāj uz to;
9.13.3. kā lietotājs var interpretēt un izmantot saturu;
9.13.4. kādas darbības var tikt veiktas, saņemot vai nesaņemot saturu.

9.14. Fonds neatbild par vietnē ievietoto vai vietnes Lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

9.15. Fonds neatbild par TavsAtbalsts.lv Lietotāju savstarpējo komunikāciju un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

9.16. Fonds neatbild par TavsAtbalsts.lv Lietotāju savstarpējo komunikāciju un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Lietotājiem ir pienākums ziņot Fondam par citu Lietotāju nelikumīgām darbībām TavsAtbalsts.lv.
 
10. AUTORTIESĪBAS

10.1. Lietotājs garantē, ka Lietotāja sniegtā informācija nesaturēs trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām, tai skaitā jebkādas tiesības uz privāto dzīvi, patenta/preču zīmju tiesības, autortiesības, saistību tiesības, vai jebkuru citu intelektuālā īpašumu vai īpašuma tiesības, ja vien Lietotājam ir pierādāma citu autoru atļauja vai citādi likumīgas tiesības ievietot materiālu.

10.2. Lietotājs nodrošina visu honorāru un citu ar autortiesību izmantošanu saistītu izmaksu, kas pienākas kādai personai vai organizācijai, nomaksu, ja autortiesības saistītas ar Autora kontā ievietoto informāciju.

10.3. Portāla Lietotājam ir tiesības padarīt publiski pieejamu vietnes saturu, izmantojot arī citus internetā pieejamos publicitātes resursus, tajā skaitā sociālos tīklus.

10.4. TavsAtbalsts.lv ir tiesības rīkoties (tajā skaitā, bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst, rediģēt, veidot izvilkumus vai tulkot utt.) ar Lietotāja portālā publicēto informāciju un saturu.

10.5. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar vietnes lietošanas noteikumiem un personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, lūdzam sazināties ar Fondu, rakstot uz fonds@tavsatbalsts.lv.

10.6. Fonds apņemas aizstāvēt visu to vietnes Lietotāju tiesības, kuri ievēro Noteikumus, lai nodrošinātu, ka TavsAtbalsts.lv strādā godprātīgi un bez viltus, sadarbības, uzticības un godprātības vērtību vārdā.

10.7. Īstenojot projektu, Autors nodrošina atsauci uz TavsAtbalsts.lv un publicitātes vadlīnija ievērošanu.

10.8. Fonds apņemas nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas prasībām, nodrošinot personas datu saglabāšanu līdz datu apstrādes mērķa sasniegšanas brīdim vai Lietotāja atteikumam savu personas datu turpmākai apstrādei.

 
Pēdējās izmaiņas veiktas: 14/06/2018